SEO

Dofollow vs Nofollow แตกต่างกันอย่างไร?

หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือบล็อก คุณอาจเคยได้ยินคำว่า Dofollow และ Nofollow มาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายลิงค์ที่เชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า Dofollow และ Nofollow แตกต่างกันอย่างไร?

Dofollow คือลิงค์ที่อนุญาตให้ Google และเครื่องมือการค้นหาอื่นๆ ติดตามลิงค์ที่เชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสำคัญของเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณได้ ในขณะที่ Nofollow จะไม่อนุญาตให้เครื่องมือการค้นหาติดตามลิงค์ที่เชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ ซึ่งอาจช่วยลดความน่าเชื่อถือและความสำคัญของเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณลงได้

ความหมายของ Dofollow และ Nofollow

Dofollow และ Nofollow เป็นคำที่ใช้เรียกประเภทของลิงก์ที่มีบนเว็บไซต์ โดย Dofollow จะเป็นลิงก์ที่ให้คะแนนเชื่อมโยง (link juice) และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่ได้รับลิงก์ ในขณะที่ Nofollow จะไม่ให้คะแนนเชื่อมโยงและไม่มีผลต่อการเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นๆ

การใช้ Dofollow จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับผลกระทบที่ดีในการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เนื่องจากการให้คะแนนเชื่อมโยงจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาได้มากขึ้น

ส่วน Nofollow จะเหมาะสำหรับการใช้ลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือไม่ได้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ หรือเป็นลิงก์ที่ไม่ต้องการให้คะแนนเชื่อมโยง เช่น ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นลิงก์ที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้งาน

ในการเลือกใช้ Dofollow หรือ Nofollow ควรพิจารณาตามเนื้อหาของเว็บไซต์ และการเชื่อมโยงที่เหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยสามารถใช้ทั้ง Dofollow และ Nofollow ในเว็บไซต์เดียวกันได้ โดยการใช้ Dofollow ให้เหมาะสมกับลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และการใช้ Nofollow ให้เหมาะสมกับลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือไม่ต้องการให้คะแนนเชื่อมโยง

แตกต่างระหว่าง Dofollow และ Nofollow

ความสำคัญของ Dofollow

Dofollow เป็นลิงก์ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ของคุณและช่วยเพิ่มคะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณในเส้นทางการค้นหา โดยเมื่อมีการเชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ของคุณจากเว็บไซต์อื่น ๆ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณในสายการค้นหา

ความสำคัญของ Nofollow

Nofollow เป็นลิงก์ที่ไม่ช่วยเพิ่มคะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณในการค้นหา การใช้ nofollow จะช่วยป้องกันการสแปมและการโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ

จะเห็นได้ว่า Dofollow และ Nofollow มีความสำคัญต่อการเพิ่มคะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณในการค้นหา โดย Dofollow ช่วยเพิ่มคะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณในสายการค้นหา ในขณะที่ Nofollow ช่วยป้องกันการสแปมและการโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ

การใช้งาน Dofollow และ Nofollow

ทำไมต้องใช้ Dofollow

การใช้งาน Dofollow เป็นการให้ลิงค์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณส่งกำลังให้กับเว็บไซต์อื่น โดยที่เว็บไซต์ที่ได้รับลิงค์จะได้รับความสำคัญจากเว็บไซต์ของคุณ และสามารถเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเว็บไซต์ได้

การใช้งาน Dofollow ยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการอัพเดทจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความสำคัญและมีค่าในตลาดนั้นๆ โดยทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ทำไมต้องใช้ Nofollow

การใช้งาน Nofollow เป็นการป้องกันไม่ให้ลิงค์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณส่งกำลังให้กับเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือหรือมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หรือเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการโดน Google Penalty

การใช้งาน Nofollow ยังช่วยป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี ที่เข้ามาสร้างลิงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ

เนื่องจากการใช้งาน Dofollow และ Nofollow เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างลิงค์สู่เว็บไซต์ของคุณ โดยการใช้งาน Dofollow จะช่วยเพิ่มความสำคัญและความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ ในขณะที่การใช้งาน Nofollow จะช่วยป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความเสียหายจากผู้ไม่หวังดี ดังนั้นการใช้งานทั้งสองนี้ควรจะใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม โดยใช้ Dofollow ส

ผลกระทบที่ Dofollow และ Nofollow มีต่อ SEO

การใช้งาน Dofollow และ Nofollow นั้นมีผลกระทบต่อการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้าง Backlink ของเว็บไซต์คุณ

Dofollow

การใช้งาน Dofollow นั้นจะช่วยเพิ่มค่าน้ำหนักของ Backlink ของเว็บไซต์คุณ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการค้นหามากขึ้น เนื่องจาก Search Engine จะทราบถึงความสำคัญของ Backlink ของคุณได้ง่ายขึ้น

Nofollow

การใช้งาน Nofollow นั้นจะไม่มีผลต่อค่าน้ำหนักของ Backlink ของเว็บไซต์คุณ ซึ่งหมายความว่า Search Engine จะไม่นับ Backlink ของคุณเป็นคะแนนสำหรับการค้นหา เนื่องจาก Backlink ของคุณไม่มีความสำคัญต่อการทำ SEO ของเว็บไซต์คุณ

การใช้งาน Dofollow และ Nofollow นั้นควรจะใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ Backlink ที่มีค่าน้ำหนักสูง และสามารถช่วยเพิ่มความสำคัญของเว็บไซต์คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการตรวจสอบลิงก์ Dofollow และ Nofollow

เมื่อมีการสร้างลิงก์กลับ (backlink) จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของคุณ จะมีการกำหนดคุณสมบัติของลิงก์ดังกล่าวว่าเป็น Dofollow หรือ Nofollow โดย Dofollow จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณ ในขณะที่ Nofollow จะไม่มีผลต่อ SEO ของเว็บไซต์

โดยการตรวจสอบลิงก์ Dofollow และ Nofollow สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ตามนี้

  1. ใช้ Chrome Extension: NoFollowสามารถติดตั้ง Chrome Extension: NoFollow เพื่อตรวจสอบลิงก์ Dofollow และ Nofollow ได้ง่ายๆ โดยเมื่อติดตั้งแล้ว ทุกครั้งที่เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ จะแสดงสีแดงสำหรับลิงก์ Nofollow และสีน้ำเงินสำหรับลิงก์ Dofollow
  2. ใช้เครื่องมือตรวจสอบลิงก์: AhrefsAhrefs เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบลิงก์ Dofollow และ Nofollow ได้ง่ายๆ โดยเข้าไปที่หน้า Site Explorer แล้วกรอก URL เว็บไซต์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู Backlink แล้วคลิกที่ตัวกรอง Nofollow เพื่อแสดงลิงก์ Nofollow เท่านั้น
  3. ตรวจสอบโค้ด HTMLสามารถตรวจสอบลิงก์ Dofollow และ Nofollow ได้โดยตรวจสอบโค้ด HTML ของเว็บไซต์ โดยหากมี attribute rel=”nofollow” จะแสดงว่าเป็นลิงก์ Nofollow ในขณะที่หากไม่มี attribute ดังกล่าว จะเป็นลิงก์ Dofollow

การตรวจสอบลิงก์ Dofollow และ Nofollow เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือต่อผู้เยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม การสร้างลิงก์นั้นไม่ควรเน้นเพียงแค่การเพิ่มจำนวนลิงก์ แต่ควรเน้นคุณภาพของลิ

สรุป

การใช้งาน Dofollow หรือ Nofollow ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ของคุณ ถ้าคุณต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของคุณ คุณควรใช้ Nofollow สำหรับลิงค์ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ หรือสำหรับลิงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณและเพิ่มโอกาสในการเพิ่มคะแนนของเครื่องมือค้นหา คุณควรใช้ Dofollow สำหรับลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ

โดยรวมแล้ว การใช้งาน Dofollow หรือ Nofollow ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณในการใช้งาน คุณต้องเลือกใช้งานตามความเหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณเอง

Related Articles

Back to top button